Odporučenie SIHPA hráčom: Ako postupovať pri zrušení Tipsportligy?

Odporučenie SIHPA hráčom: Ako postupovať pri zrušení Tipsportligy?

Každý deň nás kontaktuje viacero hráčov, či majú ešte nejaký nárok odmenu od klubu. Je veľmi náročné každému odpovedať individuálne v priebehu tak krátkeho času. Preto SIHPA vydáva nasledujúceho nezáväzné odporúčanie pre hráčov:

Hráč je zamestnanec:

Nároky hráčov, ktorí sú zamestnanci (Slovan a Košice, je možné že aj Liptovský Mikuláš) sú chránené viac, ako nároky hráčov ktorí sú SZČO. Zrušením Tipsportligy zostávajú tieto zamestnanecké zmluvy platné, nie je možné ich vypovedať ani okamžite ukončiť z dôvodu zrušenia ligy. Zrušením ligy sa hráči – zamestnanci dostávajú do situácie, kedy

  1. sa buď dostanú do režimu podobného PN, teda prvých 10 dní od prerušenia ligy dostávajú mzdu od zamestnávateľa a následne dostávajú finančné plnenie na základe zaplatených odvodov do sociálneho resp. zdravotného poistenia,
  2. alebo sa súčasná situácia vyhodnotí ako prekážka na strane zamestnávateľa, a teda klub je povinný ďalej platiť hráča.

V prípade, ak štát nepredĺži dvojtýždňový zákaz usporadúvania hromadných športových podujatí, tak hráč sa vráti naspäť do štandardného režimu v akom bol počas celej sezóny a klub by mal opäť v plnom rozsahu hradiť hráčovi mzdu až do konca platnosti jeho zmluvy. V prípade, že štát predĺži platnosť zákazu usporadúvania hromadných športových podujatí, tak hráč zostáva aj naďalej v režime podľa písm. a) alebo b) vyššie.

Pokiaľ je hráč zamestnanec a má v zmluve „zázračnú formulku“ o tom, že klub platí hráčovi odmenu podľa pomeru počtu k dní k reálne odohratým zápasom, tak hráč sa nemusí strachovať, pretože klub nemôže hráčovi – zamestnancovi skrátiť základnú časť jeho mzdy.

Čo má robiť hráč – zamestnanec?

Odporúčame, aby takýto hráč čakal na pokyny klubu a aby ich bol v plnej miere pripravený plniť, pretože má s klubom platnú zmluvu. Hráč by taktiež mal konať proaktívne a písomne (napr. mailom) oznámiť klubu, že je pripravený si plniť všetky svoje zmluvné povinnosti (napr. udržiavať sa individuálne v dobrej fyzickej kondícii a pod.) a že žiada, aby mu bola prideľovaná práca v zmysle zmluvy.

 

Hráč je SZČO:

Keď je hráč SZČO, tak aj táto zmluva je stále platná (okrem jedného podtatranského tímu, kde ukončenie súťaže automaticky spôsobuje ukončenie zmluvy medzi klubom a hráčom). Inak to ale so SZČO hráčmi moc dobre nevyzerá. Hlavný problém SZČO hráča je ten, že pravdepodobne každý SZČO hráč sa s klubom dohodol, že v prípade prerušenia súťaže ho môže klub prestať platiť.

Toto si obe zmluvné strany dohodli v neslávne známom čl. III. ods. 6 hráčskych zmlúv v znení: „V prípade, že Hráč nebude vykonávať činnosť, ktorá je predmetom tejto Zmluvy pre Klub po celú dobu platnosti Zmluvy, dostane od Klubu len časť Odmeny podľa pomeru počtu dní herného plánu Klubu a skutočného výkonu športovej činnosti. Toto ustanovenie sa použije len pre prípad, kedy Hráč nebude schopný splniť záväzky zo Zmluvy pre uložený trest zákazu činnosti, či pre zdravotnú nespôsobilosť, nemajúcu svoju príčinu v plnení jeho povinností podľa Zmluvy, ako i pre prípad, kedy svoje záväzky nebude schopný splniť Klub z dôvodu vyššej moci (vojna, živelná pohroma, prerušenie súťaže a pod.)“.

Samotná skutočnosť, že sa zrušila liga nedáva klubom automatické právo na zrušenie hráčovej zmluvy. Klub môže hráčovi tvrdiť opak a to na základe jedného schovaného ustanovenia v poslednom článku zmluvy. Ide o článok XIII. Ods. 3 v znení: „Nemožnosť plniť záväzky z dôvodu vyššej moci (vojna, živelná pohroma, prerušenie súťaže a pod.) je pre Klub dôvodom k jednostrannej výpovedi tejto Zmluvy.“.

Ak ale hráč pozorne číta, tak zistí, že tento článok dáva klubu právo zmluvu vypovedať. Výpoveď je jedným zo spôsobov, akým je možné zmluvu ukončiť. V čl. VIII ods. 1 hráčskej zmluvy sa uvádza, kedy a akým spôsobom môže byť výpoveď daná a tento článok znie nasledovne: „Ak jedna zo zmluvných strán podstatne alebo opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce jej z ustanovení tejto Zmluvy alebo ak jedna zo zmluvných strán porušuje svoje povinnosti vyplývajúce jej z ustanovení tejto Zmluvy aj napriek tomu, že bola druhou stranou na ich plnenie písomne vyzvaná a tiež výslovne upozornená na možnosť ukončenia platnosti Zmluvy výpoveďou, je druhá zmluvná strana oprávnená Zmluvu vypovedať. Výpoveď musí byť písomná s doporučeným doručením opačnej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je dvojmesačná. Ak Hráč nezotrvá počas plynutia výpovednej doby v Klube, má Klub právo na peňažnú náhradu v sume jednej mesačnej odmeny. Výpoveď, ktorá bola doručená opačnej zmluvnej strane, môže byť odvolaná len s jej súhlasom.

Čiže keby klub na základe článku XIII ods. 3 zmluvy dal SZČO hráčovi výpoveď (čo je otázne či vôbec môže spraviť), tak hráč má k dnešnému dňu stále platnú zmluvu. Problém je však článok III ods. 6, na základe ktorého klub nebude hráčovi platiť, pretože klub nehrá. Takže hráč si nepomôže a môže len dúfať, že klub mu niečo zaplatí. SZČO hráči by mali dúfať, že hrali za klub, ktorý hráča v tejto situácii úplne nehodí cez palubu a niečo mu dobrovoľne zaplatí.

 

Čo má robiť hráč – SZČO?

Má tri možnosti:

  1. Zmieri sa so situáciou a začne si hľadať inú prácu,
  2. Podpíše s klubom dohodu, ktorou ukončia zmluvu a dohodnú na sume, ktorú mu klub doplatí,
  3. Bude dôsledne sledovať, či klub plní všetko v zmysle zmluvy tak ako má a bude sledovať vývoj situácie a podľa toho bude reagovať.

Pokiaľ sa hráč rozhodne pre variant 3., tak rovnako ako zamestnanec by mal konať proaktívne a písomne (napr. mailom) oznámiť klubu, že je pripravený si plniť všetky svoje zmluvné povinnosti (napr. udržiavať sa individuálne v dobrej fyzickej kondícii a pod.) a že žiada, aby mu bola prideľovaná práca v zmysle zmluvy. Takýto hráč by mal taktiež sledovať, či Slovenská republika predĺži celoplošný zákaz organizovania hromadných športových podujatí, pretože:

  1. Ak SR predĺži tento stav (a klub mu dobrovoľne ústretovo neuhradí ani časť jeho odmeny), tak jediný spôsob ako sa pokúsiť efektívne hájiť svoje práva, je sporom proti klubu pred príslušným pracovnoprávnym súdom. Prečo? Pretože ak bola jeho zmluva uzavretá pred 1.1.2020, teda pred účinnosťou poslednej novely zákona o športe, tak s najväčšou pravdepodobnosťou je v zmysle nášho právneho poriadku zamestnanec a preto môže od svojho zamestnávateľa požadovať také plnenie, ako zamestnanci.
  2. Ak SR nepredĺži tento stav, tak pominie tzv. vyššia moc, v dôsledku ktorej momentálne nemôžu kluby hrať. Vyššia moc je niečo, čo kluby objektívne nemôžu ovplyvniť (v tomto prípade to je štátny zákaz organizovať hromadné športové podujatia). Tento objektívny zákaz v čase písania tohto článku platí do 26.3.2020 (pozn.: na základe nových informácií môžeme očakávať jeho predĺženie). Liga však v čase zrušenia ligy bola zrušená na základe subjektívneho rozhodnutia klubov resp. ligovej rady (kluby sa sami dobrovoľne rozhodli zrušiť sezónu, v tom čase neexistovala žiadna objektívna príčina, žiadna vyššia moc, ktorá by klubom znemožnila dohrať sezónu). V prípade, že by zákaz organizovať športové podujatia pominul, tak hráč by mal normálne dostávať ďalej svojmu odmenu, pretože s klubom má stále platnú zmluvu (ak nie je hráč, ktorý si s jedným severským tímom dohodol ukončenie zmluvy zrušením súťaže).

 

POZOR:               Niektorí hráči nás už informovali, že klub od nich žiada ukončenie zmluvy dohodou bez akejkoľvek finančnej kompenzácie. Ak takúto dohodu hráč podpíše, musí si byť vedomý toho, že žiadne peniaze z tejto sezóny už neuvidí. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že hráč nemá dôvod podpísať s klubom dohodu o ukončení zmluvy.

V prípade, že si nevieš poradiť, alebo máš ďalšie otázky, tak nám tvoju otázku spolu so skenom tvojej zmluvy (všetky strany v jednom .pdf) pošli na sihpa2016@gmail.com.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.