POZOR, pasca na hokejistov v dodatkoch!

POZOR, pasca na hokejistov v dodatkoch!

SIHPA dostala upozornenie od niektorých svojich členov, že v dodatkoch k hráčskym zmluvám sa nachádzajú arbitrážne doložky v prospech súkromného arbitrážneho súdu so sídlom v Sečovciach.

Bohužiaľ v slovenskej najvyššej hokejovej súťaži je zaužívaným zvykom, že tie najpodstatnejšie informácie v hráčskych zmluvách, ako je napríklad doba trvania zmluvy a výška hráčovej odmeny sa neuvádza v zmluve, ktorá je registrovaná na zväze, resp. na riadiacom orgáne Extraligy s názvom PRO-HOKEJ, ale tieto podstaté náležitosti zmluvy sa uvádzajú v dodatkoch k hráčskym k zmluvám, ktoré síce majú byť zaregistrované, ale podľa našich informácií nie vždy všetky dodatky sú doručené príslušnému registračnému orgánu a preto sa v niektorých prípadoch stáva, že tieto dodatky nie sú zaregistrované.

V štandardnej hráčskej zmluve, ktorú pripravil PRO-HOKEJ sa uvádza, že spory z hráčskych zmlúv sa budú riešiť pred príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. Napriek tomu SIHPA dostala podnet od svojich členov, že nietoré kluby v dodatkoch ku zmluvám uvádzajú aj arbitrážnu doložku v prospech Rozhodcovskému súdu zriadenému pri inštutúte pre právne reformy so sídlom na východnom Slovensku, konkrétne v Sečovciach. Dodatky s takouto arbitrážnou doložkou dávajú kluby podpisovať hráčom napriek tomu, že je to v rozpore s literou hráčskej zmluvy, že hráčov na túto skutočnosť neupozornili a teda hráči si nemohli vybrať, či arbitrážnu doložku prijímajú alebo nie, pričom navyše podľa zoznamu stálych rozhodcovských súdov vedeným Ministertvom spravodlivosti Slovenskej republiky, je tento rozhodcovský súd neaktívny (https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/Rozhodcovske-sudy/Rozhodcovsky-sud-detail.aspx?Ic=3221).

Ak ste sa zatiaľ nestretli s pojmom arbitrážna doložka, tak tu je krátka vysvetlenie významu arbitrážnej doložky: arbitrážna alebo rozhodcovská doložka je zmluvné ustanovenie, na základe ktorého si zmluvné strany dohodnú, že spory medzi nimi nebudú riešiť na príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republike, ale spory vyplývajúce z tohto vzťahu budú riešiť v rozhodcovskom konaní – teda pred rozhodcovským súdom, ktorého príslušnosť zakladá rozhodcovská doložka. V tomto prípade by sa teda spor medzi hráčom a klubom neriešil na príslušnom súde Slovenskej republiky, ale na súkromnom rozhodcovkom súde na východe Slovenska, pričom rozhodcom (názov sudcov v rozhodcovskom konaní) tohto súdu v Sečovciach môže v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní byť každá fyzická osoba, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú, ak je plnoletá, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná ak osobitný predpis alebo zákon o rozhodcovskom konaní neustanovuje inak. Teda rozsah osôb, ktoré môžu rozhodovať spory medzi klubom a hokejistom, je naozaj dostatočne široký.

Pokiaľ neviete ako taká rozhodcovská doložka v zmluve vyzerá, tak tu ako príklad uvádzame rozhodcovskú doložku Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri Asociácii pre arbitráž:
„Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, alebo spory, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy, alebo spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov, ktoré zabezpečujú záväzky z tejto zmluvy, budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom s názvom Stály rozhodcovský súd zriadený pri Asociácii pre arbitráž, so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava (ďalej len „Stály rozhodcovský súd“) podľa ustanovení zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj podľa štatútu a rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu platných a účinných v čase začatia rozhodcovského konania, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov Stáleho rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa podrobujú predpisom Stáleho rozhodcovského súdu, ktoré sú zverejnené v Obchodnom vestníku alebo na webovom sídle Stáleho rozhodcovského súdu. Webovým sídlom Stáleho rozhodcovského súdu je www.arbsud.sk. Adresa pre elektronickú komunikáciu so Stálym rozhodcovským súdom je podatelna@arbsud.sk. Stály rozhodcovský súd bol zriadený záujmovým združením právnických osôb Asociácia pre arbitráž, so sídlom Rusovská cesta 15, 851 01 Bratislava, IČO: 45744971. Záujmové združenie právnických osôb Asociácia pre arbitráž bolo zapísané do registra záujmových združení právnických osôb vedeného Okresným úradom Bratislava pod registračným číslom OU-BA-OVVS1-2015/012700.“

SZĽH na Kongrese v júni 2016 schválilo vznik Stáleho rozhodcovského súdu SZĽH, do ktorého môžu byť navrhnutí len odborníci s právnickým vzdelaním a to pomerne klubmi a hráčmi, aby bola zaručená nestrannosť tohto súdu. Tento systém nominovania rozhodcov do rozhodcovského súdu je v súlade s medzinárodnými štandardmi a vychádza z princípov, ktoré sa aplikujú nielen v zahraničných športových arbitrážnych súdoch zraidených národnými športovými zväzmi, resp národnými olympijskými výbormi, ale tieto princípy sa aplikujú aj pri kreovaní Športového arbitrážneho súdu v Lausanne.

Je nanajvýš podivuhodné, že kluby potom, ako odhlasovali vznik Stáleho rozhocovského súdu SZĽH následne zastavali proces začiatku jeho fungovania a to tak, že vyvíjajú tlak na SZĽH, aby SZĽH nepodal prihlášku na registráciu tohto súdu na Ministerstve spravodlivosti SR. Tento súd mohol byť symbolom napredovania slovenského hokeja, bohužiaľ do dnešného dňa sa tak nestalo a nikto sa nezaujíma o to, prečo tento súd do dnešného dňa nefunguje. Nikto sa nezaujíma ani o skutočnosť, ktorá je aj písomné podchytená v zápisniciach z Kongresu SZĽH, že došlo k veľmi podivnému konaniu prestaviteľov Volebnej komisie SZĽH, kedy počas volieb predsedu Stáleho rozhodcovského súdu SZĽH došlo pravdepodobne k manipulácii volebných lístkov, resp. chybe pri ich tlačení. Tieto volebné lístky boli pripravené takým spôsobom, že predsedu tohto súdu si mohli delegáti Kongresu vyberať výlučne spomedzi kandidátov navrhnutých klubmi, a podpredsedu súdu výlučne z kandidátov navrhnutými hráčmi. Je tu ešte jedna skutočnosť, ktorá je do očí bijúca každému, kto si prečítal nominácie na predsedu a podpredsedu Stáleho rozhodcovského súdu SZĽH a to, že:

  • kandidáti na predsedu súdu za kluby: JUDr. Šmátrala
  • kandidáti na podpredsedu súdu za kluby: JUDr. Pukalovič (pán JUDr. Pukalovič bol jediný kandidát spomedzi všetkých sudcov, ktorý bol navrhnutý výlučne na post podpredsedu súdu)
  • kandidáti na predsedu súdu za hráčov: Mgr. Guba, Mgr. Zajíčková, Mgr. Lazar

Výsledok hlasovania?

Predsedom súdu sa stal JUDr. Pukalovič – 152 hlasov, druhý skončil JUDr. Šmátrala – 111 hlasov.

Podpredsedom súdu sa stala Mgr. Zajíčková – 181 hlasov, druhý skončil Mgr. Guba – 63 hlasov a tretí skončil Mgr. Lazar – 8 hlasov.

(zápisnica: http://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Z%C3%A1pisnice%202016/mimoriadny%20kongres.pdf)

Tu sa prirodzene je potrebné opýtať, že prečo k takémuto závažnému pochybeniu došlo a kto mal tak eminentný záujem na tom, aby bol predseda súdu vybraný len z pomedzi niektorých kandidátov a to aj za cenu, že sa spochybní legitímnosť voľby predsedu tohto súdu. Je na posúdení každého, aký si spraví názor na túto situáciu.

Hneď po vyhlásení výsledkov Mgr. Zajíčková podala námietku voči voľbe predsedu tohto súdu a Volebná komisia po zdĺhavých hádkach bola nútená postúpiť tento podnet Výkonnému výboru SZĽH.

Týždeň po tomto júnovom Kongrese SZĽH sa SZĽH džetlmensky zaviazalo, že na augustovom mimoriadnom Kongrese dôjde k OPAKOVANEJ voľbe predsedu a podpredsedu súdu SZĽH. K tomuto však nikdy nedošlo. Do tohto momentu nemal nikdy nikto v rámci hokejového hnutia námietky voči opodstatnenosti a potrebnosti Stáleho rozhodcovského súdu SZĽH. Od tohto momentu, kedy si určitá skupina ľudí uvedomila niekoré skutočnosti, začala v hokejovom hnutí šíriť dezinformácie o tom, že tento súd je nepotrebný, že tento súd si SZĽH nemôže finančne dovoliť a podobne. Došlo to až do takého štádia, že priamo na augustovom Kongrese došlo k pokusu o odstránenie súdu z predpisov SZĽH napriek tomu, že dve mesiace predtým kluby jednohlasne súhlasili so vznikom tohto súdu a navrhli doň odborníkov z právnej oblasti.

Toto všetko je o to absurdnejšie, že členovia SIHPA nám hlásia, že nachádzajú vo svojich zmluvách rozhodcovské doložky v prospech súkromných rozhodcovských súdov. Z tohto dôvodu

SIHPA VYZÝVA SVOJICH ČLENOV, ABY NEPODPISOVALI HRÁČSKE ZMLUVY A DODATKY K NIM, V KTORÝCH SA NACHÁDZA ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA V PROSPECH NEZNÁMYCH SÚKROMNÝCH ROZHODCOVSKÝCH SÚDOV A ABY NÁM VŠETKY TAKÉTO POKUSY OKAMŽITE HLÁSILI NA MAILOVÚ ADRESU LEGAL@SIHPA.NET.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.